NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-MS8221B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-595

Číslicový multimeter; LCD (5999), bargraf; 3x/s; -20÷1000°C

AX-594

Číslicový multimeter; LCD 3,75-miestny (3999); 3x/s; -20÷1000°C

AX-MS8250

Číslicový multimeter; 3x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V

AX-7020

Analógový multimeter; Vlastnosti: univerzálny; Test diódy: áno

AX-160IP

Číslicový multimeter; LCD (6000), dvojitý, podsvietený; 3x/s

AX-176

Číslicový multimeter; LCD (6600), podsvietený; 3x/s; True RMS

AX-155

Číslicový multimeter; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-MS8221A

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-582B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny 28 mm; 3V; 97x35x189mm

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Neistota merania teploty v závislosti od chyby a rozlíšenia teplomera

Presnosť merania teploty je rozdiel definovaný s definitívnou presnosťou medzi skutočnou a nameranou hodnotou.

Presnosť merania teploty Tým, že skutočná hodnota známa nie je, môžeme iba s určitou pravdepodobnosťou určovať interval, v ktorom sa nachádza. Preto je presnosť merania teploty determinovaná hodnotou neistoty tohto výsledku. Existuje množstvo normalizačných dokumentov definujúcich požiadavky a postup pri vyjadrovaní neistoty. Definíciu a spôsob výpočtu neistoty výsledku merania je uvádza dokument Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement; JCGM 100:2008 (with further supplements).

Hraničná a celková chyba

V súlade s pokynmi uvedeného dokumentu sa pojem chyby a dokumentu používa výhradne na popis presnosti meracej aparatúry.

Pri každom teplomere je presnosť spojená s hraničnou chybnou uvedenou v technickej dokumentácii:

 1. relatívna hraničná chyba teplomeru sa vyjadruje ako percentuálna hodnota, napr. δT = ±1%,
 2. absolútna hraničná chyba ako interval hodnoty teploty, napr. ΔT = ±1°C.

Celková chyba, v závislosti od konštrukcie a presnosti teplomera môže byť:

 • chybou meranej hodnoty,
 • chybou meraného rozsahu,
 • chybou meranej hodnoty a meraného rozsahu,
 • chybou meranej hodnoty + dodatočnou chybou,
 • chybou meranej hodnoty + chybou rozlíšenia.

Rozlíšenie teplomeru

Rozlíšenie je popri hraničnej chybe kľúčovým parametrom teplomerov.

Hodnota rozlíšenia je najmenším prírastkom hodnoty teploty, ktorý je pre daný teplomer merateľný.

Napríklad, teplota 23,5°C zobrazená na digitálnom teplomere je meraná s rozlíšením 0,1°C. neznamená to však, že je rovnaká aj presnosť merania. V prípade teplomerov s veľmi malým rozlíšením sa hodnota rozlíšenia môže približovať hodnote hraničnej chyby teplomera. Avšak v precíznych nástrojoch je hodnota rozlíšenia oveľa nižšia ako hodnota hraničnej chyby.

V praxi je chyba vyplývajúca z absolútneho rozlíšenia teplomera je zložkou hraničnej chyby.

Neistota merania teploty

Chyba teplomera a presnosť merania teploty spolu úzko súvisia, nie sú si však počtom rovné.

Poznajúc celkovú chybu teplomera a označujúc hodnotu neistoty merania môžno definovať presnosť merania teploty.

Hodnotu neistoty merania ovplyvňujú všetky chyby aparatúry:

 • celková chyba teplomera,
 • celková chyba meniča teploty,
 • celková chyba snímača teploty,
 • tolerancia snímača,
 • všetky ďalšie chyby, ktoré môžeme identifikovať a uviesť ich.

Pri určovaní neistoty výsledku merania sa do úvahy berú aj všetky jej ostatné zdroje, ktoré možno číselne uviesť, napríklad:

 • rozptyl merania,
 • parametrická nestabilita,
 • presnosť numerických výpočtov,
 • presnosť konštánt,
 • a iné.

Smernice pre presnosť merania

S otázkami spojenými s presnosťou merania teploty súvisí nasledujúci zoznam právnych predpisov, noriem a štandardizačných aktov:

 • Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement; JCGM 100:2008 (with further supplements);
 • ISO/IEC Guide 99:2010. Medzinárodný slovník klimatických pojmov – Základné a všeobecné pojmy a súvisiaca terminológia (VIM);
 • EN ISO/IEC 17025. Všeobecné požiadavky týkajúce sa kompetencií výskumných a kalibračných laboratórií;
 • EN ISO/IEC 10012. Systémy manažérstva merania. Požiadavky na meracie procesy a meracie zariadenia;
 • PISO 5725. Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania;
 • EN 13486. Prístroje na zaznamenávanie teploty a teplomery používané pri preprave, skladovaní a distribúcii chladených, zmrazených, hlboko/rýchlo zmrazených potravín a zmrzliny. Pravidelné overovanie;
 • EN 60584. Termoelektrické články, norma definuje charakteristiky, meteorologické parametre a vybavenie termoelektrických snímačov;
 • EN 60751. Priemyselné platinové odporové snímače teploty, norma definuje fyzikálne, meteorologické vlastnosti a parametrické konštanty odporových, platinových snímačov.

Zhrnutie

Hraničná chyba a rozlíšenie priamo charakterizujú aparatúru na meranie teploty. Ich hodnota závisí od meracích metód, snímačov teploty, meničov a meracích systémov použitých v teplomeroch. Pri stanovovaní presnosti výsledku je potrebné určiť aj hodnotu neistoty merania teploty.